Campbell, James Of Kintail - Gaelic Songs (Music CD)

Release Date: 31 May 2010
£10.99 includes FREE UK Postage (other delivery options available)

Shipping Destinations for this item

UK - Shipping Included
United Kingdom
Europe Zone 1 - £1.29
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Switzerland
Europe Zone 2 - £1.49
Andorra, Croatia, Czech Republic, Finland, Liechtenstein, Monaco, Poland, Sweden
Europe Zone 3 - £1.69
Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Faroe Islands, Gibraltar, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Vatican City
North America - £1.69
Canada, USA
New Zealand / Far East Asia - £1.69
New Zealand, Taiwan
Japan - £1.69
Japan
Others - £1.79
Falkland Islands

Stock available, usually dispatched in 2-3 days.

More Detail

 • 1. Iseabail Nic Aoidh
 • 2. Ho Ro Gum B'eibhinn Leam
 • 3. Tha Mi Tinn, Tinn, Tinn
 • 4. Latha Inbhir Lochaidh
 • 5. A Nighean Donn Na Buaile
 • 6. Moch Sa Mhadainn Is Mi Dusgadh
 • 7. Dean Cadalan Samhach a Chuilein Mo Ruin
 • 8. Tha Bainne Aig Na Caoraich Uile
 • 9. Oran Don Ghunna
 • 10. Cumha Do Iain Garbh MacGille Chaluim
 • 11. Tha Mi Sgith 'an Fhogar Seo
 • 12. Taladh Choinnich Oig
 • 13. Gur Muladach a Ta Mi
 • 14. Oran Don Eideadh Ghaidhealach
 • 15. Hugaibh Air Fear Donn a Bhealaich
 • 16. O Chan Eil Mulad Oirnn
 • 17. Cumha Mhic an Toisich
 • 18. Cumha Chailein Ghlinn Iubhair
Release Date: 31 May 2010
SKU: CDTRAX9008