William Matheson - Gaelic Bards And Minstrels (Music CD)

Release Date: 02 April 2001
£12.79 includes FREE UK Postage (other delivery options available)

Shipping Destinations for this item

UK - Shipping Included
United Kingdom
Europe Zone 1 - £1.29
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Switzerland
Europe Zone 2 - £1.49
Andorra, Croatia, Czech Republic, Finland, Liechtenstein, Monaco, Norway, Poland, Sweden
Europe Zone 3 - £1.69
Bulgaria, Cyprus, Estonia, Faroe Islands, Gibraltar, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Vatican City
North America - £1.69
Canada, USA
Australia and Far East Asia - £1.69
Australia, Israel, New Zealand, Taiwan
Japan - £1.69
Japan
Others - £1.79
Falkland Islands

RRP £16.79

Sorry, this product is currently unavailable.

Release Date: 02 April 2001
 • Disk 1
 • 1. Thriall Ur Bunadh Gu Pharao
 • 2. An Lair Dhonn
 • 3. Deoch Slaint An Iarla Thuathaich Sin
 • 4. Och A Mhuire Mo Dhunaidh
 • 5. An Deicheamh La De Thus A'mhart
 • 6. Mo Bheud's Mo Chradh
 • 7. Bhlisdhna Leumadh Dh'ar Milleadh
 • 8. An Talla Bu Ghnath Le Mac Leoid
 • 9. Moch 's Mi 'g Eirigh 's A' Mhadainn
 • 10. An Naidheachd Seo 'n De
 • 11. Mo Chradhghal Bochd
 • 12. A Bhean Leasaich An Stop Dhuinn
 • 13. Ri Fuaim An Taibh
 • 14. Cha Surd Cadail
 • 15. Moch 's A' Mhadainn 's Mi G' Eirigh
 • 16. S Tim Dhomh Dusgadh O M' Shuain
 • 17. S Goirt Leam Gaior Nam Ban Muileach
 • Disk 2
 • 1. S I Seo N Aimsir An Dearbhar
 • 2. Mile Marbhphaisg Air An T Saoghal
 • 3. Mo Run Geal Og
 • 4. Theid Mi Le M'Dheoin
 • 5. Feasgar Luain
 • 6. Oran An T Samhraidh
 • 7. O Iain Ghlinn Cuaich
 • 8. A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo
 • 9. Oran Coire Cheathaich
 • 10. Moch 's A' Mhadainn Di Domhnaich
 • 11. Moladh Air Piob Mhor Mhic Cruimein
 • 12. Creach Na Ciadaoin
 • 13. Allt An T Siucair
 • 14. Tri Fihead Bliadhna S A Tri
 • 15. Oran Mor Mhicleoid
 • 16. Nis O'n Tha Mi 'm Onaran
 • 17. Domhnall Nan Domhnall
 • 18. Ged Is Socrach Mo Leaba

For more information and our Delivery Policy see here.


For more information and our Returns Policy see here.

Catalogue No: CDTRAX9016D